ឱកាសការងារជា ជំនួយការកសិកម្មឌីជីថលតាមសហគមន៍

សមាគមភាពជាដៃគូកម្ពុជាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សនៅជនបទ (ខាំបូដ្រា|CamboDHRRA) គឺជាវេទិកាពហុភាគីថ្នាក់ជាតិមួយដែលប្រមូលផ្តុំស្ថាប័ន និងតួអង្គសំខាន់ៗទាក់ទងនឹងកសិកម្ម និង ការអភិវឌ្ឍជនបទ រួមមានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល អង្គការកសិករ និងវិស័យឯកជន ដើម្បីធ្វើការរួមគ្នាក្នុងការកែលម្អ ផលិតកម្មកសិកម្ម និងការផ្សារភ្ជាប់ទីផ្សារដែលផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់កសិករ និងសហគមន៍របស់ពួកគេ។ តាមរយៈការគាំទ្រថវិកាពី មូលនិធិអន្តរជាតិដើម្បីអភិវឌ្ឃន៍កសិកម្ម (IFAD) និង ក្រសួងកសិកម្ម ស្បៀងអាហារ និងកិច្ចការជនបទកូរ៉េ(MAFRA)តាមរយៈ AsiaDHRRA CamboDHRRA បាននឹងកំពុងអនុវត្តន៍គម្រោងការលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចកសិករខ្នាតតូចតាមរយៈដំណោះស្រាយឌីជីថល (SEEDS) ក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយអង្គការកសិករថ្នាក់ជាតិចំនួន៤ សហគមន៍កសិកម្មចំនួន៨ ដែលផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដោយផ្ទាល់ដល់កសិករខ្នាតតូចចំនួន៤ ០០០នាក់ និងដោយប្រយោលប្រមាណ១៦ ០០០នាក់។ គោលបំណងគម្រោងគឺ ដើម្បីពន្លឿនការធ្វើទំនើបកម្មនៃគ្រួសារខ្នាតតូចនៅតំបន់ជនបទក្រីក្រ តាមរយៈដំណោះស្រាយ និងអន្តរាគមន៍ឌីជីថល និង ICT ។ សមាគមខាំបូដ្រា រួមជាមួយអង្គការកសិករចំនួន៤ផ្សេងទៀត កំពុងស្វែងរកបុគ្គលិកក្រៅម៉ោង តាមមូលដ្ឋាន ដែលនឹងត្រូវបម្រើការងារជា ជំនួយការកសិកម្មឌីជីថលតាមសហគមន៍ (DAA) នៃគម្រោងស៊ីដ (SEEDS)។ គម្រោងផ្តល់អាទិភាពចំពោះស្ត្រី ជាពិសេសយុវតីអាយុពី 18 ទៅ …

Read More »

National Consultation to Promote Agroecology in the context of the ASEAN Master Plan on “Rural Development and the ASEAN Regional Guidelines on Sustainable Agriculture”

{:en} {:en}Monday, April 8, 2024, CamboDHRRA on behalf of AsiaDHRRA, in collaboration with stakeholders including SOMRDPE and SOM-AMAF / ASEAN, ASEAN Working Group on Crops (ASWGC) ), CASIC, GRET, ALiSEA, DPA, LICA, with support from FAO, UNESCAP, CIRAD, the Agroecology and Safe Food System Transitions (ASSET) project, and development partners, …

Read More »

Job Opportunity for Consultant to conduct training on strengthening women’s in land policy and law reform processes in Cambodia with a focus on contract farming

Job Opportunity for Consultant to conduct training on strengthening women’s voice in land policy and law reform processes in Cambodia with a focus on contract farming. Closing date: 8 April 2024 Please submit proposal including proposed budget and CV via info@cambodhrra.org www.cambodhrra.org More detail: Terms of Reference for recruiting consultant

Read More »

We are currently looking for Admin & Finance Intern (Full Time) based in Phnom Penh

Job Announcement Cambodian Partnership for the Development of Human Resources in Rural Areas Association (CamboDHRRA) is national multi-sectors association consist of Non-Government Organizations (NGOs), Farmer Organizations (FOs), private sectors, and specialized institutions that mobilizes agriculture value chain actors to work and cooperate together that bring benefits to Cambodian farmers. CamboDHRRA …

Read More »

CamboDHRRA is seeking one Admin and Finance Assistance (AFA).

Admin & Finance Assistant Cambodian Partnership for the Development of Human Resource in Rural Areas Association (CamboDHRRA) is one of the national network platforms that mobilizes agriculture-related institutions and people to work together to improve agriculture production and market linkages that benefit farmers and their communities. CamboDHRRA initiated since 18 …

Read More »

The Regional Training on Agroecology and Constructive Engagement.

CamboDHRRA facilitates members and partners from Farmer Organizations and CSO include #សមាគមបណ្តាញកសិករនិងធម្មជាតិ(FNN), #បណ្តាញកសិករនិងទឹក(FWN), #សមាគមសហព័ន្ធសហគមន៍ជំរុញសហគ្រាសកសិកម្មជាលក្ខណៈគ្រួសារនៅកម្ពុជា- FAEC and #AFDCambodia to join the Regional Training on Agroecology and Constructive Engagement. The training organized by AsiaDHRRA under a FORI-component project activity — live via Zoom on September 25 to October 6, 2023. The training …

Read More »

RAI Alliance Member Meeting

On September 19th, 2023 @ Phnom Penh CamboDHRRA attended meeting of Alliance for the Responsible Agricultural Investment in Cambodia (RAI Alliance) member. The meeting organized in the objectives of: • Validate Result Monitoring Framework (RMF) • Coordinate activities between outcome leads and contributions from alliance members • Initiate discussions on …

Read More »

Round-table discussion to share the result of case study on Integrated Farming System Practices of small-scale farmers in Kampong Thom province.

08 September 2023, Kampong Thom province ………………………………………. CamboDHRRA in collaboration with Action For the Development (#AFD-Cambodia) organized roundtable discussion (RTD) to present and share the result of case study on Integrated Farming System Practices of small-scale farmers in Kampong Thom province. The objectives of this activity are to: a). Share …

Read More »

CamboDHRRA organized a validation workshop on Digital Village Ecosystem Assessment (DVEA)

Cambodhrra organized a validation workshop on Digital Village Ecosystem Assessment (DVEA), a Rural Transformation and Digital Village Development activity in selected ASEAN project, on 15 December 2022 at Sunway Hotel, Phnom Penh. 26 participants joined the meeting representing government agencies, civil society organizations, farmers’ organizations, the private sector, cooperatives, and …

Read More »